Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

בינלאומי מירס אורנג פלאפון סלקום תפעול האתר

טעינה ידנית

דף ראשי פלאטוק

כניסה1

בחירה בכרטיס בינלאומי ידני

כניסה2

כרטיסים בינלאומיים ידניים לבחירה

כניסה3

בחירת כרטיס בינלאומי ניסוי

כניסה4

הכרטיס הנבחר יופיע תחת תיאור מוצר

כניסה4

לאחר שוידאנו עם הלקוח שזהו הכרטיס המבוקש יש ללחוץ על הטען

כניסה4

.תופיעה קבלה על המסך ויש לתת ללקוח את מספר הכרטים וקוד הכרטיס

כניסה4

.נסגור את הקבלה ונחזור לדף הראשי כאשר היתרה התעדכנה

כניסה4


טעינה וירטואלית כניסה לאתר